نبات و جذور رسم

.

2023-03-30
    تنوين بالضم بعده ص